Doradca Podatkowy Warszawa

Kasa fiskalna a usługi psychoterapii

Czy psychoterapeuta w 2016 roku musi posiadać kasę fiskalną?

Sprzedaż usług, w tym także z zakresu psychoterapii świadczonych przez psychoterapeutę lub psychologa, na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej oraz rolników ryczałtowych podlega ewidencjonowaniu przy zastosowaniu kasy fiskalnej na zasadach ogólnych przewidzianych w art. 111 ustawy o VAT.

Jednakże zgodnie z § 3 ust. 1 pkt 1 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących istnieje wyjątek od tej zasady. 

Psychoterapeuta lub psycholog nie musi kupować kasy fiskalnej w 2016 roku, jeśli jego obrót na rzecz podmiotów nieprowadzących działalności gospodarczej (osoby prywatne):

  • nie przekroczył w całym 2015 roku kwoty 20 000 zł w sytuacji, gdy świadczenie usług psychoterapii trwało przez cały rok podatkowy (Przykład 1),
  • nie przekroczył w 2015 roku kwoty 20 000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych usług, gdy rozpoczęcie świadczenia usług psychoterapii nastąpiło w trakcie poprzedniego (2015) roku podatkowego (Przykład 2),
  • nie przekroczy w 2016 roku kwoty 20 000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych usług, gdy rozpoczęcie świadczenia usług psychoterapii nastąpiło lub nastąpi w trakcie obecnego (2016) roku podatkowego (Przykład 3).

Zwolnienia nie stosuje się do tych podatników, którzy już w poprzednim roku stosowali kasy fiskalne lub też zostali wyłączeni z możliwości zwolnienia, jak to ma miejsce w przypadku psychoterapeutów będących jednocześnie w wykształcenia lekarzami medycyny.

Należy przy tym pamiętać, że brak wymogu stosowania kasy fiskalnej nie oznacza całkowitego braku obowiązku ewidencjonowania sprzedaży świadczonych usług. Wręcz przeciwnie, przepisy podatkowe zobowiązują wtedy  podatnika do prowadzenia ewidencji sprzedaży bezrachunkowej.

Przykład 1. Pani A., z wykształcenia psycholog,  nieprzerwanie od 2013 roku  prowadzi działalność gospodarczą w zakresie psychoterapii i dotychczas nie była zobowiązana do stosowania kasy fiskalnej. W 2015 roku dokonała sprzedaży usług na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej na łączną kwotę 18 000 zł. Ponieważ zrealizowany w 2015 obrót był niższy niż 20 000 zł oraz Pani A nie jest lekarzem medycyny, to od początku 2016 roku będzie mogła nadal korzystać ze zwolnienia z obowiązku stosowania kasy fiskalnej, dopóki nie przekroczy obrotu w wysokości 20 000 zł.

Przykład 2. Pan B., psychoterapeuta bez wykształcenia medycznego, w dniu 1 czerwca rozpoczął w ramach działalności gospodarczej świadczenie usług psychoterapii grupowej. Na koniec  listopada 2015 roku jego obrót z osobami prywatnymi wyniósł 12 000 zł. W związku z tym, że obrót ten w listopadzie przekroczył kwotę 11 667 zł (kwota bazowa 20 000 zł w proporcji do okresu wykonywania tych usług) Pan B. będzie zobowiązany, nie później niż w ciągu 2 miesięcy następujących po miesiącu, w którym nastąpiło przekroczenie, do zakupu i stosowania kasy fiskalnej.

Przykład 3. Pani C w marcu 2016 roku kończy szkołę dla psychoterapeutów. Od 1 kwietnia będzie prowadzić indywidualne sesje terapii dla par w ramach działalności gospodarczej. Ponieważ nie jest z wykształcenia lekarzem medycyny, będzie korzystać ze zwolnienia z ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej aż do końca 2016 roku, chyba że jej obrót z osobami prywatnymi wcześniej przekroczy 15 000 zł (kwota bazowa 20 000 zł w proporcji do okresu wykonywania usług).

A co ze zwolnieniem jeśli psychoterapeutą jest lekarz?

Jak już wspomniano, nie każdy psychoterapeuta może skorzystać z prawa do zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ze względu na wysokość obrotów. Takim wyłączeniem objęte zostały usługi w zakresie opieki medycznej ( w tym psychoterapii) świadczonej przez lekarzy. A zatem już sam fakt bycia absolwentem wydziału lekarskiego sprawia, że usługi te będą od początku podlegały ewidencjonowaniu za pośrednictwem kasy rejestrującej.

Przykład 3. Pan D. - lekarz psychiatra na co dzień zatrudniony na etacie w poradni specjalistycznej postanowił od dnia 1 stycznia 2016 roku, w ramach nowo zarejestrowanej działalności gospodarczej, świadczyć odpłatnie usługi psychoterapii.  Pan A. założył, że będzie przyjmować maksymalnie 3 klientów dziennie raz w tygodniu w cenie 120 zł za jedną sesje terapeutyczną, co jego zdaniem, pozwoliłoby mu uniknąć zakupu kasy fiskalnej w 2016 roku. Po konsultacji z doradcą podatkowym i przed dniem dokonania pierwszej sprzedaży zaopatrzył się jednak w kasę rejestrującą. Niezależnie bowiem od planowanego czy rzeczywistego obrotu, przepisy podatkowe zobowiązują go, jako lekarza  medycyny, do ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej już od początku działalności.

Zwolnienie ze stosowania kasy fiskalnej tylko do końca 2016 roku?

Zgodnie z aktualnym stanem prawnym, zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej, obowiązywać będzie nie dłużej niż do 31 grudnia 2016 r. Jeśli do tego czasu przepisy nie ulegną zmianie, to po tym terminie wszyscy przedsiębiorcy, w tym także psychoterapeuci i psycholodzy będą zobowiązani do zakupu i stosowania kasy fiskalnej bez względu na wysokość osiąganej sprzedaży.

Podsumowanie

Przedstawione w artykule przykłady nie wyczerpują oczywiście wszystkich możliwych sytuacji, w których psychoterapeuta ma prawo do zwolnienia z ewidencjonowania obrotu za pomocą kasy fiskalnej lub też tego prawa zostaje z mocy przepisów pozbawiany. By uniknąć przykrych niespodzianek z niewłaściwej oceny własnego statusu podatkowego, warto w tej sprawie skonsultować się z doradcą podatkowym (doradcapodatkowy-warszawa.pl). Można to uczynić także online za pomocą formularza zlecenia porady podatkowej.