Doradca Podatkowy Warszawa

Doradca podatkowy - zasady etyki zawodowej

Kto podlega zasadom etyki doradców podatkowych?

Doradca podatkowy to nieprzypadkowo jeden z zawodów zaufania publicznego. Kto na gruncie zawodowym miał okazję współpracować z doradcą podatkowym wie doskonale, że można mu z powodzeniem powierzyć rozwiązanie nawet najbardziej trudnych, skomplikowanych i niejednokrotnie skrywanych przez światem problemów podatkowych i jedocześnie mieć pewność, że wszystkie informacje przekazane doradcy podatkowemu zostanią zachowane w tajemnicy. Dlaczego?

Wynika to przede wszystkim z faktu, iż doradca podatkowy podlega zasadom etyki zawodowej oraz ustawie o doradztwie podatkowym – przepisach regulujących wykonywanie zawodu dorady podatkowego. I co ważne, zasady etyki obowiązują wszystkich bez wyjątku doradców podatkowych a także kandydatów do zawodu, którzy z wynikiem pozytywnym zadali państwowy egzamin na doradcę podatkowego i odbywają praktyki przed wpisaniem ich na listę doradców podatkowych.

Zasady etyki - do czego zobowiązany jest doradca podatkowy?

W pierwszej kolejności obowiązkiem doradcy podatkowego jest przestrzeganie zasad etyki oraz dbanie o godność zawodu oraz o jego ochronę.

Po drugie: doradca podatkowy w swojej pracy powinien kierować się przede wszystkim dobrem swoich klientów.

Po trzecie: doradca podatkowy stara się wykonać wszystkie możliwe czynności prawne w celu ochrony interesów klienta, z tym jednak zastrzeżeniem, że ochrona ta nie może usprawiedliwiać naruszenia zasad etyki i godności zawodu.

Po czwarte: przy wykonywaniu czynności zawodowych doradca podatkowy kieruje się rzetelnością i starannością.
Po piąte: obowiązkiem doradcy podatkowego jest stałe podnoszenie kwalifikacji zawodowych.

Czego doradca podatkowy robić nie może?

Doradca podatkowy nie może świadczyć usług w jakiejkolwiek sprawie, w której występował uprzednio jako pracownik organu administracji publicznej, pracownik sądu lub sędzia. Nie może też w swojej praktyce zawodowej wykorzystywać lub powoływać się na jakiekolwiek osobiste kontakty w organach skarbowych, urzędach, instytucjach i sądach, w szczególności w celu uzyskania zlecenia. W praktyce oznacza to, że jeśli doradca podatkowy był wcześniej pracownikiem np. jednego z Urzędów Skarbowych: Warszawa Mokotów, Warszawa Bemowo, Warszawa Wola czy Warszawa Śródmieście, to jako doradca podatkowy nie może zajmować się żadną ze spraw, którą wcześnie zajmował się jako pracownik danego urzędu. Nieetyczne byłoby też powoływanie się na osobiste kontakty z pracownikami tych urzędów.

Na czy polega tajemnica zawodowa doradcy podatkowego?

Doradca podatkowy jest  zobowiązany do zachowania w tajemnicy wszelkich faktów i informacji, które zostały mu przekazane w związku z wykonywaniem zawodu. Obowiązek ten obejmuje wszystkie uzyskane przez doradcę podatkowego informacje, w szczególności zawarte w materiałach utrwalonych w jakiejkolwiek formie (także elektronicznej). Materiały te doradca podatkowy obowiązany jest zabezpieczyć przed ujawnieniem lub niepożądanym wykorzystaniem. W tym celu doradca podatkowy jest zobowiązany do stosowania procedur chroniących dane w każdej postaci, w tym również elektronicznej, przed zniszczeniem, zmianą lub dostępem osób niepowołanych. W praktyce każda kancelaria podatkowa powinna wdrożyć i stosować politykę bezpieczeństwa danych, w tym danych osobowych.

Co ważne, obowiązek zachowania tajemnicy zawodowej w przypadku doradcy podatkowego jest nieograniczony w czasie i trwa także wtedy, gdy doradcę podatkowego z zamawiającym usługę nie łączy już żaden stosunek prawny. Do zachowania tajemnicy zawodowej doradca podatkowy jest zobowiązany również po zaprzestaniu wykonywania zawodu doradcy podatkowego albo skreśleniu z listy doradców podatkowych.

Konflikt interesów - kiedy doradca podatkowy musi zaniechać usług?

Jeśli istnieje możliwość wystąpienia konfliktu interesów doradca podatkowy nie może podejmować działań w tych sprawach. Dzieje się tak w szczególności, gdy:

  • doradca podatkowy występuje w charakterze doradcy podatkowego dla stron tej samej transakcji mających przeciwstawne interesy, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy,
  • sytuacja procesowa reprezentowanych przez doradcę podatkowego podmiotów jest tak powiązana, że sukces jednego z nich może oznaczać porażkę drugiego, chyba że strony pisemnie zaakceptują ten stan rzeczy.

W obliczu potencjalnego lub zaistniałego konfliktu interesów doradca podatkowy jest zobligowany do podjęcia działań, których celem jest jego eliminacja. Jeśli okaże się to niemożliwe powinien zaprzestać świadczenia usług powodujących konflikt.

Ze szczególnym przypadkiem konfliktu interesów mamy do czynienia wtedy, gdy doradca podatkowy prowadzi dodatkową działalność gospodarcza o profilu zbieżnym z działalnością jego klientów, co może spowodować naruszenie obowiązujących go przepisów, w szczególności zasad etyki.
W takiej sytuacji doradca podatkowy powinien zaniechać podejmowania działalności gospodarczej (gdy chociaż jeden klient doradcy podatkowego prowadzi działalność gospodarczą na planowanym przez doradcę podatkowego terenie działania oraz w takim samym zakresie), chyba że uzyska pisemną zgodę na prowadzenie działalności lub podjęcie zatrudnienia w tym zakresie od wszystkich klientów, co do których może wystąpić konflikt interesów pomiędzy doradcą a tymi klientami.

Ustalanie wynagrodzenia za usługi doradcy podatkowego

Wynagrodzenie za usługi doradztwa podatkowego powinno zostać ustalone  przed rozpoczęciem świadczenia tych usług na rzecz przyszłego klienta, najlepiej w formie zawartej pisemnie umowy. Taką umową jest np. w serwisie doradcapodatkowy-warszawa.pl, dla usług świadczonych drogą elektroniczną, Regulamin porad online. Klientom biznesowym proponowane są umowy stałej obsługi podatkowej oraz umowy na wykonanie określonych czynności, np. kompleksowej obsługi transakcji sprzedaży nieruchomości komercyjnych. Dopuszczalne i praktykowane jest dodatkowe wynagrodzenie za pomyślny wynik prowadzonej przez doradcę podatkowego sprawy.
W przypadku pomocy świadczonej z urzędu doradca podatkowy może przyjmować wyłącznie wynagrodzenie urzędowe.

Ubezpieczenie OC doradcy podatkowego

Doradca podatkowy podlega obowiązkowo ubezpieczeniu od odpowiedzialności cywilnej. Na prośbę klienta ma on obowiązek przedstawienia aktualnej polisy OC lub  innego dokumentu, z którego wynika fakt zawarcia obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za potencjalne szkody wyrządzone przy świadczeniu usług doradztwa podatkowego.

Podnoszenie kwalifikacji przez doradców podatkowych

By skutecznie wykonywać swój zawód doradcy podatkowi musza posiadać aktualną wiedzę na temat przepisów prawa podatkowego. Z tego powodu są zobowiązani do stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych, co najczęściej odbywa się poprzez:

  • udział w szkoleniach specjalistycznych o tematyce zbieżnej z zawodową działalnością doradcy podatkowego,
  • samokształcenie doradcy podatkowego polegające w szczególności na aktualizacji wiedzy zawodowej,
  • udział w konferencjach, sympozjach, zjazdach, wykładach, szkoleniach e-learningowych organizowanych przez Krajową Radę Doradców Podatkowych.